2024-2025 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemize
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 

A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri*(Tıp Fakültesi hariç)
Başvuru Tarihleri                   : 29 Temmuz-15 Ağustos 2024
Sonuçların İlanı                      : 02 Eylül 2024
Sonuçlara İtiraz                      : 05-06 Eylül 2024
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 16-18 Eylül 2024
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 19-20 Eylül 2024      
  
Tıp Fakültesi  Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri**
Başvuru Tarihleri                   :
22 Temmuz-26 Temmuz 2024
Sonuçların İlanı                      : 02 Ağustos 2024
Sonuçlara İtiraz                      : 05 Ağustos 2024
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 08-09 Ağustos 2024
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 12 Ağustos 2024
 
Başvuru Şekli
*Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından çevrim içi yapılacak olup, gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir. 
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı
%100 veya % 30 yabancı dilde eğitim yapan Bölüm ve Programlara başvuru yapan yabancı dil hazırlık eğitimi yeterli görülmeyen veya ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yabancı dil yeterlik belgesi olmayan adaylar katılacaktır.
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınav Tarihleri
 
Tıp Fakültesi hariç yabancı dilde eğitim yapan bölüm/programlara başvurun adaylar: 20 Ağustos 2024
 
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programına başvuran adaylar: 30 Temmuz 2024
 
Sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulunda yüz yüze yapılacaktır.
 
Başvuru Yapılacak Yerler: Başvurular
https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine çevrim içi yapılacaktır
 

B-KABUL ŞARTLARI

1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kılavuzu” hükümlerine uygun olarak yapılır.
2- 
Üniversite içinde kurum içi yatay geçişler isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
3- Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için adayların; 
  1. Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programına yatay geçiş yapacaklar hariç öğrenim görmekte oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları,
  2. Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programına yatay geçiş yapacaklar hariç yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının lisans programlarında en az 3,00, önlisans programlarında en az 2,75 olmalıdır,
  3. Yatay geçiş ile öğrenci kabulü yatay geçiş değerlendirme puanına (DP) göre yapılır. Değerlendirme puanının eşit olması halinde adayların ilgili programa kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
4- Yatay geçiş değerlendirme puanı (DP) hesaplanmasında;X=Öğrencinin yerleştiği programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,
Y=İlgili programın adayın kaydolduğu yıldaki taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç),
Z=4’lük not sistemine göre adayın genel not ortalaması,
 
a) Tıp Fakültesi hariç diğer bölüm ve programlara başvuran adayların kabulünde aşağıdaki formüle göre değerlendirme puanı hesaplanır.
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x40]+(Zx15)
 
b) Tıp Fakültesine başvuran adayların kabulünde aşağıdaki formüle göre değerlendirme puanı hesaplanır.
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x85]+(Zx3,75)
 

5- Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara başvuran adayların,öğretim dili %100 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda, öğretim dili %30 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda öğrenim görüyor olması,
 

6- Öğrenim görmekte oldukları Bölüm /Programda disiplin cezası almamış olmaları, 
7- İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir. 

C- GEREKLİ BELGELER
 
1- Başvuru dilekçesi. (İmzalı) 
2- Adayın kayıtlı olduğu bölüm/programda aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript). 
3- Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge. 
4- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi. 
5- Meslek Yüksekokulları ve eğitim öğretim programlarında meslek stajı bulunan lisans programı öğrencileri için meslek stajını yapıp/yapmadığına dair onaylı belge. 
6- İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge. 
7- Onaylı öğrenci belgesi. 
8- %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programlara yatay geçiş için başvuru yapacak adayların öğrenim dilini, oranını ve yabancı dil yeterlik puanını gösterir onaylı belge. 
 

Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundan alacakları  ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında teslim edeceklerdir.
 
 *Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*İletisim Rehberi
 
*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.

Son Güncelleme Tarihi : 12.07.2024 17:03 Okunma Sayısı : 1523

Son Duyurular