İzinli Ayrılma (kayıt dondurma)


       Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretin varlığını kanıtlaması kaydı ile, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından her defasında bir veya iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir.
       Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. 
       Öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresine eklenir.
 
İzin Gerekçeleri
        a) Hastalık İzni: Yarıyıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınan resmi bir sağlık kurulu raporu,
       b) Askerlik İzni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması,
       c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,
       d) Öğrenim görmek için yurt dışına gitme veya öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilme,
       e) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması veya durumun özelliklerine göre ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tutukluluk durumları,
        f) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları,
Başvuru Şekli ve Süresi:
       İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüklere yapılır. İzin isteklerinin yarıyıl başında ve ders alma süresi bitmeden önce yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
İzin Dönüşü :
        İzin almış olan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını, sağlık kurumu raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.
        Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık kurumu raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını