Yan Dal

       Yan Dal  
       Üniversitemiz bölüm/programlarında " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trasferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yan dal programı uygulanır ve öğrenci kabul edilir.

       Her eğitim öğretim yılı başında ilgili bölümlerin, fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile lisans programlarında yandal programı açılır.
       Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
       Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
       Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.