Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünün Görevleri

Personel Listesi
Şube Müdürü Nurten KORKMAZ
Şef Nalan KUTLU

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünün Görevleri

- Akademik Takvimlerin hazırlanması, yazışmalarının yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
- Eğitim komisyonu üyelerinin bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girilmesi, Eğitim Komisyonu gündemi ve kararlarının oluşturulması
- Öğrenci değişim programları (Erasmus-Sokrates-Farabi-Mevlana) ile ilgili yazışmaların yapılması ve tanınma belgelerinin incelenmesi
- Ders kodlarının verilmesi, akademik birimler tarafından önlisans/lisans/lisansüstü/çift anadal/yan dal programları için oluşturulan (revizyon, güncelleme vb) eğitim-öğretim program dosyasının incelenerek Eğitim Komisyonuna sunulması, ders bilgi paketlerinin Bologna kullanıcıları tarafından https://ects.mu.edu.tr/tr sayfasında güncellenip/güncellenmediğinin takibinin yapılması
- Yaz öğretimi ile ilgili yazışmaların yapılması.
- Akreditasyon ile ilgili yazışmaların yapılması ve onay alan programların bilgilerinin YÖKSİS’e girişlerinin yapılması.
- Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile Eğitim Fakültesi dışında kalan lisans programlarında ki Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı işlemlerinin yürüterek belgelerin basılması
- Diploma, diploma eki ve transkript belgesi basım, onay, tescil, teslim vb. işlemler ile akademik birim tarafından hazırlanan diploma defterlerinin ciltlenmesi ve arşivlenmesi, diploma eki sayılarının YÖKSİS’e girilmesi
- Kurum ve kuruluşlardan talep edilen mezuniyet belgesi ve bilgilerinin teyidine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi
- Mezuniyet töreni ile ilgili yazışmaları yapmak, dereceye giren öğrencilerin tespiti ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
- Kurumların veya öğrencilerin talep ettiği belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve verilmesi (pasaport hariç, öğrenci belgesi, transkript, ikinci nüsha diploma vb.)
- Disiplin cezası alan öğrencilerin itirazlarının Üniversite Disiplin Kuruluna sunulması, disiplin soruşturması sonrası dosyaların arşivlenmesi ve ceza alan öğrencilerin disiplin cezası bilgilerinin OBS’ye işlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
- Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken yarıyıl izni talepleri ile ilgili işlemlerin yapılması ve izin alanların akademik birimler tarafından OBS’ye girilmesinin takip edilmesi
- Birim yönetim kurulunda görüşülen ve Üniversitemiz Yönetim Kuruluna sunulan özel öğrenci belgelerinin incelenmesi, Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili yazışmaların yapılması.
- İntibak (af, yatay, dikey geçiş, önceki öğrenim vb) işlemleri ile ilgili akademik birimler tarafından yapılan işlemleri incelemek ve koordinasyonu sağlanması
- Akademik birim tarafından uzaktan öğretim yötemiyle verilmesi teklif edilen derslerin Senato ve YÖK onayının alınması ve uygulanmasının sağlanması ile ilgili yazışmaların yapılması
- Yönetmelik/Yönerge ve esaslar hazırlama/değiştirme ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
- Akademik birimler tarafından azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ile ilgili yapılan işlemlerin takip edilmesi
- Kurum içi ve kurum dışı ders uygulama izinlerinin alınması ile TÜBİTAK öğrenci projeleri yazışmalarının yapılması
- Ders açılması, Öğrenci ve Öğretim elemanı üzerine ders ataması, ders programları, sınav programları, başarı katkı oranları vb. eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin akademik birimler tarafından yapılmasını sağlanması.
- Meslek stajları, iş yeri eğitimi ile ilgili yazışmaların yapılması.
- Türk ve Akraba Toplulukları Başkanlığına Türkiye Mezunları Bilgi Formunu hazırlayarak gönderilmesi
- Sosyal etkinlik belgesi ile ilgili akademik birimler tarafından yürütülen iş ve işlemlerin takip edilmesi
- Savcılık/Cezaevi/Emniyet Müdürlüğünden gelen olaylara karışan öğrenciler ile ilgili yazışmaların yapılması
- Kalite komisyonu çalışmaların yapılması ve koordinasyonun sağlanması
- Dairemiz tarafından hazırlanan belgelerin onaylanması ve aslı gibidir yapılması
- Müdürlük arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi
- Müdürlük personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.(izin, vekalet, rapor, göreve başlama ve görevden ayrılma vb.) İlgili yazıların personele tebellüğ edilmesi, imza karşılığı duyurulması ve takibinin yapılması
- Dijital Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Programının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılacak koordinasyon ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
- Görev alanına giren işlerle ilgili Üniversite Yönetim Kurulu, Senato evrakının hazırlanması, sunulması, çıkan kararların ilgili birimlere gönderilmesi ve karar doğrultusunda yapılan işlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.
- Resmi Gazete takibinin yapılması
- Bilgi Edinme Kanunu kapsamında görev alanına giren iş ve işlemlerin yapılması
- Stratejik Plan ve birim kalite komisyonu çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e-postasına gelen mesajlar ile ilgili işlemlerin yapılması
- Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmaların yapılması
- Daire başkanlığınca hizmetin gereği verilecek diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.