Planlama ve İstatistik Şube Müdürlüğünün Görevleri

Personel Listesi 
Şube Müdürü Özlem DURAK
Şef (Tedv.) Aylin KIZGIN

Planlama ve İstatistik Şube Müdürlüğünün Görevleri

- Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu açma, kapatma, birleştirmeler ile ilgili kriterleri incelemek, iş ve işlemleri yürütmek.
- Bölüm açma, kapatma, birleştirmeler ile ilgili kriterleri incelemek, iş ve işlemleri yürütmek.
- İlk kez öğrenci alma ile ilgili kriterleri incelemek, iş ve işlemleri yürütmek.
- Önlisans-Lisans Düzeyinde Bölüm / Program / Anabilim Dallarının öğrenci kontenjanlarının, yatay geçiş / dikey geçiş, özel yetenek çift anadal ve yandal kontenjanlarının belirlenmesinde dairemizce yürütülen iş ve işlemleri yürütmek.
- Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerde yönerge hazırlığı, ilan ve sınavların yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Enstitülere kabul edilecek lisansüstü öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, ilan ve sınavlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili kontenjanlar ve ilgili işlemleri yürütmek
- Üniversitemizin tanıtımı amacıyla Basın Halkla İlişkiler birimi ve diğer birimlerle birlikte bilgilerin paylaşılması fuar,vb. etkinliklere  katılımın sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Başkanlığımız web sayfasının hazırlanması güncellenmesi ve Üniversitemiz web sayfasında Dairemizi ilgilendiren güncel bilgi ve belgelerin yayınlanmasının sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Kayıt Silme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Değişik nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin ilişik kesme bilgilerinin dijital girilmesini sağlamak YÖKSİS’de oluşan kayıt silmeleri çift kayıtları düzeltmek.
- Kimlik Bilgisi değişikliklerinin (Ad, soyad, nüfus kaydı vb.) Dijital Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon programında güncellenmesini sağlamak.
- Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin istatistiki verilere dayalı olarak planlanabilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Mezun öğrencilere ait istatistiki bilgilerin oluşturulması, bilgilerin değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Dijital Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Programının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılacak koordinasyon ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Stratejik Plan hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Faaliyet Raporları, brifinglerin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Yönerge, Yönetmelik hazırlığı, değişikliği vb. mevzuat çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Öğrenci İşleri daire Başkanlığının web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi işleri
- Öğrenci Hakları Biriminin web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi işleri
- Müdürlük personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.(nakil işlemlerinin takibi, izin, vekalet, göreve başlama ve görevden ayrılma vb.)
- Müdürlük personeli ile ilgili dosyaların tutulması ve arşiv işlemlerinin yapılması.
- İlgili yazıların personele tebellüğ edilmesi, imza karşılığı duyurulması gereken yazıların personele imzalattırılmasının takibini yapmak
- Görev alanına giren işlerle ilgili Üniversite Yönetim Kurulu, Senato evrakının hazırlanması, sunulması, çıkan kararların ilgili birimlere gönderilmesi ve karar doğrultusunda yapılan işlerin takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Üniversite içi ile çeşitli kurumlardan istenen istatistiki bilgilerin hazırlanması, gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
- İkinci öğretim çalışma işlemleri
- Daire başkanlığınca hizmetin gereği verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.
- YÖKSİS veri aktarımı ve hatalı verilerin incelenmesi düzeltilmesi
- YÖKSİS birim ağacı böl/pr/anabilimdalı ekleme düzeltme bağlantı işlemleri
- YÖKSİS ens.sorumluluğu ve işlemleri
- YÖKSİS TEAMS PORTAL iletişim vb.
- PROLİZ PORTAL iletişim vb işler
- TEKNO KENT çalışmaları
- MEKSİS çalışmaları
- Multirank çalışmaları
- Yenilikçi ve girişimci üniversite çalışmaları istenen verilerin hazırlanması
>