Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünün Görevleri

Personel Listesi
Şube Müdürü Nurten KORKMAZ
Şef Nalan KUTLU

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünün Görevleri
-Akademik Takvim hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Öğrenci değişim programları (Erasmus-Sokrates-Farabi-Mevlana) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Yaşam boyu eğitim programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Eğitim-öğretim programı ile ilgili işler ve yıllara göre ciltlenerek bir arşivin oluşturulması işlemlerini yürütmek.
-Çift Anadal Programı, Yan dal Programı Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Yaz öğretimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Meteb ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Mezuniyet ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Diploma ve diploma eki ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, arşivlemek
-Diploma defterlerinin ciltletilmesi ve arşivlenmesi
-Disiplin işleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Mezun öğrencilerin takibi ve mezunlarla iletişim kurulması için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.
-Yarıyıl izni alan öğrencilere ait iş ve işlemler ile izin alanların okullar tarafından sisteme girilmesini sağlamak.
-Özel öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Kurum içi ve kurum dışı uygulama izinlerinin alınması ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
-Kurumların veya öğrencilerin talep ettiği belgelerin düzenlenmesi ve verilmesini sağlamak (Öğrenci Belgesi, Transkript,  Diploma aslı gibidir)
-Ders açılması, Öğrenci ve Öğretim elemanı üzerine ders ataması, ders programları, sınav programları, başarı katkı oranları vb. eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Okullar tarafından yapılmakta olanlarda koordinasyonu sağlamak.
-Meslek stajları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Dijital Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Programının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılacak koordinasyon ile ilgili iş ve işlemler
-Müdürlük personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.(nakil işlemlerinin takibi, izin, vekalet, göreve başlama ve görevden ayrılma vb.)
-Müdürlük personeli ile ilgili dosyaların tutulması ve arşiv işlemlerinin yapılması.
-İgili yazıların personele tebellüğ edilmesi, imza karşılığı duyurulması gereken yazıların personele imzalattırılmasının takibini yapmak
-Başkanlık adına gelen davetiyelerin takipçisi olmak; telgraf ve kutlamaların takibini yapmak.
-Görev alanına giren işlerle ilgili Üniversite Yönetim Kurulu, Senato evrakının hazırlanması, sunulması, çıkan kararların ilgili birimlere gönderilmesi ve karar doğrultusunda yapılan işlerin takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
-Daire başkanlığınca hizmetin gereği verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.
-ÖSYM başvurularının teslim alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Stratejik Plan hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Eğitim öğretim alanına giren YÖKSİS işlemleri
>