Kayıt Kabul Şube Müdürlüğünün Görevleri

Personel Listesi
Şube Müdürü Hidayet KILCI
Şef (Tedv.) Fatma PİLATİN

Kayıt Kabul Şube Müdürlüğünün Görevleri

- Yeni öğrenci kayıtları ve kayıt yenilemelerle ilgili dairemizce yürütülen iş ve işlemleri yürütmek.
- Öğrenci kimlik kartı düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Etkinlik takvimi, kayıt kılavuzu hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Akademik açılış, mezuniyet töreni, öğrenci karşılaması vb. törenler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Üniversitemizin tanıtımı amacıyla Basın Halkla İlişkiler birimi ve diğer birimlerle birlikte fuar, vb. etkinliklere katılacak öğrencilerin, personelin belirlenmesi, katılımın sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Kurumların veya öğrencilerin talep ettiği Askerlik Tecili, EK-G, pasaport vb. belgelerin düzenlenmesine ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Askerlik işleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Kredi, burs, yurt ile ilgili iş ve işlemler yürütmek.
- Harçlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Öğrenci Konseyi seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Akademik birimlerin talebi üzerine gezilere katılacak öğrencilerin izinlerinin alınması ve kurum içi kurum dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
- Kurum içi ve kurum dışı sportif, sosyal, vb. amaçlarla görevlendirilen öğrencilerin izinlerinin alınması ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
- Bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları için izin alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Kurum içi, kurumlararası ve ek-1’e göre yatay geçiş sonuçlarının ilan öncesi incelenmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.
- Dijital Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Programının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılacak koordinasyon ile ilgili iş ve işlemler i yürütmek.
- Posta-Kargo vb. yolu ile gelen ve gönderilecek her türlü evrak ve belgenin ilgili kişilere ve bürolara ulaştırılmasını sağlanmak.
- Gelen-Giden evrakların kaydı, dosyalama, dağıtımı, arşivleme ve arşivin düzenlenmesi, üniversite arşivine devredilecek ve mevzuatına uygun imha edilecek evrak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Maaş ödemelerinin (Bordro-Kesinti) yapılmasını ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak
- Yılda bir defa bütçe hazırlanması (Yıllık ve 3 yıllık).
- Yılda bir defa emekli kesintisi, şahıs icmal bordrosu ve nema işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
- Hastane-eczane ödeme işlemlerinin yapılması, takip edilmesini sağlamak.
- Tedavi, sürekli ve geçici görev yolluklarının yapılması,  tahakkuk kesilip takip edilmesini sağlamak.
- Rektörlük Ayniyat Saymanlığı ile irtibat içinde olarak Dairemizin ihtiyacı olan sarf malzemeleri ihtiyacını tespit ederek talep formu ile depodan alınmasını sağlamak
- Dairemizin ihtiyaç duyduğu demirbaşların tespitini yapmak, Rektörlük vasıtasıyla alımını takip etmek ve teslim almak, muhafaza etmek.
- Matbaadan temin edilecek basılı malzemelerin temini ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Müdürlük personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.(nakil işlemlerinin takibi, izin, vekalet, göreve başlama ve görevden ayrılma vb.)
- Müdürlük personeli ile ilgili dosyaların tutulması ve arşiv işlemlerinin yapılması.
- İlgili yazıların personele tebellüğ edilmesi, imza karşılığı duyurulması gereken yazıların personele imzalattırılmasının takibini yapmak
- Görev alanına giren işlerle ilgili Üniversite Yönetim Kurulu, Senato evrakının hazırlanması, sunulması, çıkan kararların ilgili birimlere gönderilmesi ve karar doğrultusunda yapılan işlerin takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
- Daire başkanlığınca hizmetin gereği verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.
- Stratejik Plan hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Kayıt kabul alanına giren YÖKSİS işlemleri
>