Akademik ve İdari Personelin İdari İzin Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar

COVID-19 KAPSAMINDA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İDARİ İZİN SÜREÇLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 
             2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, Üniversitemizde kadrolu, sözleşmeli, sürekli işçi statüsünde görev yapmakta olan personel hakkında COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler devam ettiği sürece personelin çalışmasına dair usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1. Üniversitemizde çalıştırılma biçimine bakılmaksızın her düzeydeki personel hakkında 23/03/2020 tarihinden itibaren uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma şeklinde esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır.
2. Üniversitemizdeki tüm birim amirleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, COVID-19 salgını devam ettiği sürece ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari personel bulundurmak şartıyla, birimlerindeki personel planlamasını yapmaya yetkilidir.
3. Birim amirleri birimdeki işlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere, duruma göre uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışmaya göre planlamayı yapmakla yetkilidir. Bu planlamanın haftalık yapılması esastır. Ekte örneği yer alan tablonun doldurularak onaylandıktan sonra haftalık olarak (personel©mu.edu.tr adresine) gönderilmesi gerekmektedir.
4. Üniversitemizde kullanılan Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) Üniversitemiz ağ bağlantısı dışında da personelimiz için kullanıma açılacaktır. İmza yetkisi olanlar için bu kapsamda gerekli imza kurulumu desteği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanacaktır. (1248 no.’lu telefon )
5. Dönüşümlü olarak çalışması uygun görülenler, fiilen göreve gelmedikleri günler için idari izinli sayılırlar.
6. Gerekli bilişim altyapısı bulunması halinde öncelikle personelin uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılması esastır. Ancak, evinde bu imkânı bulunmayan ya da işyerinden yürütülmesi gereken işlerde, birimdeki personel sayısı gözetilerek dönüşümlü çalışma yoluyla personel çalıştırılacaktır. Personelin cep telefonları sürekli ulaşılacak durumda açık tutulacaktır.
7. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden (ilçe sınırları) ayrılamazlar ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görev yerlerine dönmek zorundadırlar.
8. Temizlik, güvenlik ve bakım onarım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerinde dönüşümlü çalıştırılması esastır. Bu personelin dönüşümlü çalıştırılmasına ilişkin planlama birim amirlerince yapılır.
9. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında idari izin kullanan, dönüşümlü veya uzaktan çalışma yoluyla görevine devam eden personelin, bu durumun amacına uygun hareket etmediği, mesai saatleri içerisinde keyfi şekilde evini terk ederek salgının yayılımına yol açacak şekilde hareket ettiğinin tespiti halinde hakkında idari işlem başlatılır. 
10. Daha önce COVID-19 salgını kapsamında Üniversiteye bağlı birimlerde görev yapan personelden, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonlarındakiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceklerdir. 
11. Daha önce COVID-19 salgını kapsamında yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, bu usul ve esaslar dahilinde 23/03/2020 tarihinden itibaren uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma sistemine dahil olarak çalıştırılacaklardır.
12. Tüm akademik birimlerde, 23/03/2020 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim Sistemine geçildiğinden sürecin eşgüdüm içerisinde yürütülmesini temin etmek üzere birim yöneticilerinin, bölüm/anabilim dalı/program başkanlığı düzeyinde işlerde aksaklık olmayacak şekilde izin planlaması yapmaları gerekmektedir.
13. Üniversitemiz Tıp Fakültesi akademik personeli ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde olup, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personel bu esaslar dışında tutulmuştur.
 
/Icerik/Duyuru/basin.mu.edu.tr/20204 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.pdf

Last Update : 09.06.2020 09:02 Number of Views : 1068

>